Заява на повноваження експорт-імпорт

Завантажити заяву на повноваження експорт-імпорт

Додаток

до Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

(пункт 1 розділу I)

 

 

Додаток

до листа

від ___.___.20__ р. вих. № _______

 

 

ЗАЯВА
про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
 
___.___.20__ р. № _______________
 
  1. I. Інформація про суб’єкта господарювання

 

1.1. Юридичний статус суб’єкта:

       юридична особа   

фізична особа-підприємець    

1.2. Найменування суб’єкта:

повне _______________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _______________________________________________________

1.3. Найменування суб’єкта англійською (за наявності):

повне _______________________________________________________________________

скорочене ___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи-підприємця)

1.5. Організаційно-правова форма суб’єкта (тільки для юридичних осіб) ________

      _____________________________________________________________________________

1.6. Власники та учасники суб’єкта (тільки для юридичних осіб):

кінцевий бенефіціарний власник (контролер): __________________________________

бенефіціари: _______________________________________________________________

афілійовані особи: __________________________________________________________

 

1.7. Місцезнаходження суб’єкта (для фізичної особи-підприємця – місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з цією особою)___________________________ ____________________________________________________________________________

1.8. Посвідчення про реєстрацію, видане Держекспортконтролем:

№ _______________ дата ___.___.20__ р.

Роз’яснення до посвідчення про реєстрацію, надані Держекспортконтролем:

1) № __________ дата ___.___.20__ р.

2) № __________ дата ___.___.20__ р.           

1.9. Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом:

№ __________ дата ___.___.20__ р.

1.10. Суб’єкт бере (брав протягом попередніх трьох років) участь у виконанні державного оборонного замовлення:

 так                                                                        ні

1.11. Наявність дилерських договорів з іноземним виробником товарів, зазначених                 у розділі ІІ "Імпорт" додатків 1 – 3 до цієї заяви:

 так                                                                        ні

До цієї Заяви додаються копії дилерських договорів:

1) № __________ дата ___.___.20__ р.

2) № __________ дата ___.___.20__ р.

1.12. Субʼєкт бере (брав протягом попередніх трьох років) участь у реалізації міжнародних договорів, у тому числі про виробничу кооперацію товарів:

 так                                                                        ні

 

Відомості про міжнародні договори:

1) № __________ дата ___.___.20__ р. (про виробничу кооперацію:     так      ні)

сторони договору:

експортер ________________________________________________________________

кінцевий(і) споживач(і) ____________________________________________________

номенклатура товарів ______________________________________________________

кількість товарів (обсяги надання послуг) _____________________________________

2) № __________ дата ___.___.20__ р. (про виробничу кооперацію:     так      ні)

сторони договору:

експортер ________________________________________________________________

кінцевий(і) споживач(і) ____________________________________________________

номенклатура товарів ______________________________________________________

кількість товарів (обсяги надання послуг) _____________________________________

 


1.13. Наявність у суб’єкта господарювання кредиторської та дебіторської заборгованостей:

1) кредиторська ___________ тис. грн. (у тому числі прострочена __________ тис. грн.)

2) дебіторська ___________ тис. грн. (у у тому числі прострочена __________ тис. грн.)

1.14. Суб’єкт господарювання має виробничі потужності (ВП) та науково-технічний потенціал для власного виробництва товарів (груп товарів), зазначених у розділі І "Експорт" додатків 1 – 3 до цієї Заяви:

 так                                                                        ні

Основні відомості (у тому числі загальний опис власних ВП та науково-технічного потенціалу, відомості про наявні основні фонди, місце розташування ВП, кількість працівників основного виробництва та інженерно-технічного складу, прогнозні обсяги виробництва на наступний рік):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.15. Притягнення суб’єкта або його посадових осіб до відповідальності за порушення вимог законодавства:

у сфері зовнішньоекономічної діяльності:               так                              ні

у сфері державного експортного контролю:            так                              ні

митних правил:                                                            так                              ні

у сфері захисту державної таємниці:                        так                              ні

Основні відомості (вид стягнення; орган(и), що призначив(ли) такі стягнення; коли притягувався(лися) до відповідальності):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

  1. II. Відомості про посадових осіб, які відповідають за питання експортного контролю суб’єкта господарювання

 

2.1. Прізвище ____________________________________________________________________

Ім’я, по батькові _________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон: ______________ факс: ________________ електронна адреса: ___________________

2.2. Прізвище ____________________________________________________________________

Ім’я, по батькові _________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон: ______________ факс: ________________ електронна адреса: ___________________

 

 

IІІ. Відомості про керівника суб’єкта господарювання та посадових осіб, уповноважених ним, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю

 

Прізвище _______________________________________________________________________

Ім’я, по батькові _________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                                                                     _____________________________

                                                                                                                    (зразок підпису)

Телефон: ______________ факс: ________________ електронна адреса: ___________________

 

 

Підтверджую, що відомості та інформація, зазначені в цій Заяві та додатках до неї, є повними та достовірними.

 

______________________

______________

_____________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

____.____.20____ р.

 

 

 


Додаток 1

до заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

від ___.___.20___№ ________

 

 

Перелік
товарів військового призначення
(у тому числі, які містять відомості, що становлять державну таємницю),
експорт та (або) імпорт яких має наміри здійснювати суб’єкт господарювання

 

з/п

Повне(ий) найменування (опис) товару (груп товарів)

Код за УКТЗЕД

Позиція за списком товарів військового призначення, наведеним у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 (із змінами)

Товар власного виробництва або товар для власного виробництва

Товар, який містить відомості, що становлять державну таємницю

так

ні

так

ні

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Експорт:

 

 

 

 

       

ІІ. Імпорт:

 

 

 

 

       

 

 

______________________

______________

_____________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

___.___.20___ р.

 

 

 

______________________

______________

_____________________

(посада особи, яка відповідає за питання експортного контролю у суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

___.___.20___ р.

 

 


 

Додаток 2

до заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

від ___.___.20___ № ______

 

 

Перелік
товарів подвійного використання, які містять відомості, що становлять державну таємницю, експорт та (або) імпорт яких має наміри здійснювати суб’єкт господарювання

 

з/п

Повне(ий) найменування (опис) товару (груп товарів)

Код за УКТЗЕД

Позиція за Єдиним списком товарів подвійного використання, наведеним у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                         від 28.01.2004 № 86 (із змінами)

Товар власного виробництва або товар для власного виробництва

так

ні

1

2

3

4

5

6

І. Експорт:

 

 

 

 

   

ІІ. Імпорт:

 

 

 

 

   

 

 

______________________

______________

_____________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

___.___.20___ р.

 

 

 

 

______________________

______________

_____________________

(посада особи, яка відповідає за питання експортного контролю у суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

 

 

 

___.___. 20___ р.

 

 


 

Додаток 3

до заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

від ___.___.20___ № ____

 

 

Перелік
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, та які не включені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, але щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю відповідно до статті 10 Закону України
"Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

 

з/п

Повне(ий) найменування (опис) товару

Код за УКТЗЕД

Товар власного виробництва або товар для власного виробництва

так

ні

1

2

3

4

5

І. Експорт:

 

 

 

   

ІІ. Імпорт:

 

 

 

   

 

 

______________________

______________

_____________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

___.___.20___ р.

 

 

 

 

______________________

______________

_____________________

(посада особи, яка відповідає за питання експортного контролю у суб’єкта господарювання)

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)

___.___.20___ р.

 

 

 


Додаток 4
до заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
від ___.___.20___ № _____

 

Пам’ятка
щодо зобов’язань суб’єкта господарювання дотримуватися вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

 

  1. Відповідно до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі – Закон), інших законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, який отримав повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, зобов’язаний:

1)  виконувати вимоги зазначених актів;

2) укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів України (стаття 17 Закону);

3) відмовлятися від укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або взяття участі у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено Законом, якщо стане відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб’єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки (стаття 17 Закону);

4) відмовлятися від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого товару, якщо стало відомо, що товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) чи пов’язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат (стаття 17 Закону);

5) надавати до Держекспортконтролю повну та достовірну інформацію про відоме кінцеве використання товарів, міжнародну передачу яких планується здійснити, а також оригінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів виключно в заявлених суб’єктом або кінцевим споживачем цілях (стаття 19 Закону);6) вживати заходів для проведення перевірки доставки та кінцевого використання заявлених товарів у разі їх експорту і надавати про це інформацію до Держекспортконтролю, а також сприяти уповноваженим на це державним органам України в проведенні ними таких перевірок (стаття 19 Закону);7) подавати до Держекспортконтролю письмові звіти про підсумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 Закону, а також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у дозволах чи міжнародних імпортних сертифікатах, та про використання зазначених товарів у заявлених цілях (стаття 22 Закону);

8) якщо суб’єкта повідомлено Держекспортконтролем або йому стане відомо іншим шляхом про можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації, або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, суб’єкт зобов’язаний звернутися до Держекспортконтролю для отримання дозволу на право здійснення експорту чи тимчасового вивезення цих товарів незалежно від того, зазначені вони          у списках чи ні (стаття 10 Закону);

9) подавати до Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки переговорів        з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно від того, завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) чи ні, а також інформувати Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки України про будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань передач товарів військового призначення;

10) не допускати порушень міжнародних зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь і товарів подвійного використання;

11) не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода політичним або економічним інтересам України, її національній безпеці або обороні;

12) координувати свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України;

13) вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів військового призначення, які були експортовані з України,     без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів – негайно інформувати про них Держекспортконтроль, Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки України;

14) забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві;

15) здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції;

16) погоджувати з Мінекономрозвитку, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України укладення договорів про надання послуг з представництва інтересів суб’єктів господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках, із сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового  призначення з метою просування зазначених товарів на зовнішньому ринку;

17) подавати не пізніше ніж у місячний строк Держекспортконтролю відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни і за встановленою формою відповідно до чинного законодавства;

18) надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

19) сприяти органам державної влади та розвідувальним органам                 у провадженні ними передбаченої законодавством діяльності у сфері державного експортного контролю.

  1. У разі зміни керівника суб’єкта господарювання цей субʼєкт зобов’язаний подати до Держекспортконтролю цю Пам’ятку за підписом новопризначеного керівника.

Ознайомлений:

 

______________________

______________

_____________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

 

___.___.20___ р.

 

 

 

Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль