Порядок складення, подання та опрацювання запитів на інформацію

Затверджено

Наказом Держекспортконтролю України

від 24.06.2011 № 39

 

Порядок

складення, подання та опрацювання запитів на інформацію

 

 1. Цей Порядок визначає процедури складення і подання запитів на інформацію та механізм розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в Держекспортконтролі України.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на  доступ  до  інформації,  що  знаходиться  у  володінні суб'єктів   владних  повноважень,  інших  розпорядників  публічної інформації,  та інформації,  що становить суспільний інтерес, визначений Законом України про доступ до публічної інформації.

Запит на інформацію – це звернення особи (громадянина) до Держекспортконтролю України надати публічну інформацію.

Заявник має право звернутися до Держекспортконтролю України із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 1. Порядок не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
 2. Перелік документів, які перебувають у володінні Державної служби експортного контролю України, розміщено на веб-сайті www.dsecu.gov.ua.
 3. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21;

на електронну адресу: general@dsecu.gov.ua;

факсом: +380 44 482-58-34.

 1. Запит на інформацію подається до Держекспортконтролю України фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою або телефаксом.
 2. Запит на інформацію повинен містити:

            прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

            загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

            підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Письмовий запит подається за формою, що додається до цього Порядку та розміщена на веб-сайті Держекспортконтролю України за адресою www.dsecu.gov.ua.
 2. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держекспортконтроль України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 5. У разі коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 7. Інформація на запит надається безоплатно.
 8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник Держекспортконтролю України із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону запитувача, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Держекспортконтролю України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

            1) Держекспортконтроль України не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

            2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

            3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 12 цього наказу (пункту 9 Приміток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”);

            4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

            прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

            загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

            підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Облік звернень громадян здійснюється Держекспортконтролем України відповідно до затвердженої наказом Держекспортконтролю України від 30.03.2011 № 22Інструкції про порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію у Державній службі експортного контролю України та Класифікатор звернень громадян у Державній службі експортного контролю України.

Зазначеною Інструкцією запроваджено облік і розгляд звернень громадян, механізм вирішення звернень громадян, систему опрацювання запитів на інформацію, умови особистого прийому громадян, відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, процедури аналізу, узагальнення письмових та усних звернень громадян і забезпечення контролю за їх розглядом.

 1. Структурними підрозділами, що є відповідальними за облік та організацію доступу до публічної інформації визначені:

відділ документообігу та контролю Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення:

тел. (044) 482-58-34; електронна пошта: general@dsecu.gov.ua;

відділ з прогнозно-аналітичної роботи, організації систем внутрішньофірмового експортного контролю, забезпечення зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії:

тел. (044) 462-48-47; електронна пошта: general@dsecu.gov.ua

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль