Інформаційна картка (Дозвіл на експорт/імпорт)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів (далі – дозвіл)

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

 

Суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів;

військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України (тільки дозволи на здійснення імпорту товарів)

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

 

 

1) за генеральний дозвіл – 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за генеральний дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами) – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за відкритий дозвіл – 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) за відкритий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами) – 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) за разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) за разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю:

до 50 тис. гривень включно – 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від 50 тис. до 500 тис. гривень включно – 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від 500 тис. до 5000 тис. гривень включно – 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від 5000 тис. до 50000 тис. гривень включно – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

понад 50000 тис. гривень – 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Строк розгляду заяви суб’єкта про надання дозволу на право здійснення міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:

1) для міжнародних передач товарів військового призначення:

до 30 днів - щодо експорту (реекспорту) таких товарів;

до 10 днів - щодо імпорту таких товарів;

2) для міжнародних передач товарів подвійного використання та інших товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю відповідно до статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання":

до 25 днів - щодо експорту (реекспорту) таких товарів;

до 10 днів - щодо імпорту таких товарів;

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб’єкта додаткових відомостей або документів. Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) – термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів.

Якщо суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів зареєстрований в Держекспортконтролі за групами товарів, то зазначені вище строки для розгляду заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів продовжуються на час, передбачений на проведення попередньої експертизи конкретних товарів

Способи отримання результату

Дозвіл отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання дозволу необхідно:

1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги:

оригінал платіжного доручення або його копію,  засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта;

або оригінал квитанції про сплату;

2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

Перелік документів, що подаються для отримання дозволу на експорт товарів:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання дозволу Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) документ про походження товарів (у довільній формі);

4) засвідчена копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копія договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;

5) засвідчена копія довідки про ступінь секретності товару, яку суб’єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації його в Держекспортконтролі;

6) оригінали документів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта – кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів у вигляді сертифіката кінцевого споживача, міжнародного імпортного сертифіката.

Перелік документів, що подаються для отримання дозволу на імпорт товарів:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство – посередник, –  засвідчена копія договору комісії доручення тощо;

4) сертифікат кінцевого споживача за встановленою формою.

 

Експорт та імпорт товарів військового призначення можуть здійснювати лише суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, які отримали від Кабінету Міністрів України відповідні повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення

 

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

4) постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

5) наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за № 90/8689

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Дозвіл на право експорту/імпорту товарів військового призначення та подвійного використання

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

1. Заява про надання дозволу залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

2. У наданні дозволу відмовляється у разі:

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу;

порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня  прийняття  такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський

 

Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль