Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Громадська рада при Держекспортконтролі »  Установчі документи версія для друку

Затверджую:

В. о. Голови  Державної  служби

експортного  контролю  України        _________________  Савула І. М.

“___” ____________  2016 р.

Схвалено на засіданні Громадської ради при

Державній службі експортного контролю України

Протокол № 3 від 08.09.2016 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Державній службі експортного контролю України

 

1. Громадська рада при Державній службі експортного контролю України (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою
та
 затверджується Державною службою експортного контролю України  (далі – Держекспортконтроль).

3. Основними завданнями Громадської ради є:

-          сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, пов'язаними з питаннями експортного контролю;

-         здійснення громадського контролю за діяльністю Держекспортконтролю;

-          проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю;

-          сприяння врахуванню Держекспортконтролем громадської думки під час реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє Положення про Громадську раду, яке затверджується Головою Держекспортконтролю;

2) ухвалює Регламент Громадської ради;

3) готує та подає керівництву Держекспортконтролю пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

4) готує та подає пропозиції щодо форм та способів проведення консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження Держекспортконтролю ;

5) подає Держекспортконтролю обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Держекспортконтроль проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у галузі експортного контролю, удосконалення роботи Держекспортконтролю;

6) готує пропозиції щодо розв’язання суспільно значущих рішень для їх врахування Держекспортконтролю у своїй роботі;

7) здійснює громадську експертизу діяльності Держекспортконтролю, зокрема проводить оцінку діяльності, ефективності прийняття і виконання Держекспортконтролем таких рішень;

8) проводить відповідно до законодавства громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє
Держекспортконтроль;

9) здійснює громадський контроль за врахуванням Держекспорт-контролем пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також за дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

10) бере участь за пропозицією керівників Держекспортконтролю у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

11) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю та в інший прийнятний спосіб;

12) збирає, аналізує, узагальнює, здійснює розгляд та обговорення і подає Держекспортконтролю узагальнені пропозиції разом з пропозиціями інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, що мають важливе суспільне значення;

13) у взаємодії з Держекспортконтролем організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі державного експортного контролю;

14) готує та оприлюднює щорічний звіт про результати своєї діяльності.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників Держекспортконтролю та інших державних органів, вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) подавати письмовий запит та отримувати в установленому порядку від Держекспортконтролю та інших державних органів інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської Ради;

5) отримувати від Держекспортконтролю проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю у триденний строк після початку таких консультацій; 55мм

6) ініціювати проведення консультацій з громадкістю з питань не включених до орієнтованого плану проведення консультацій з громадкістю;

7) делегувати свого представника на засідання Держекспортконтролю при підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

8) затверджувати граничну чисельність Громадської ради, приймати рішення про виключення з числа членів Громадської ради та прийом нових членів до складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщений Держекспортконтроль.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради при Держекспортконтролі можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять
свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держекспортконтролю
, та в Статут (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники
інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами
України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

 

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб,  які  особисто  присутні  на  установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 15 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним. У виключних випадках за рішенням Громадської ради до участі у засіданні може бути допущено представника члена Ради на підставі відповідної довіреності. При цьому член Громадської ради має не пізніше ніж за один робочий день до засідання Ради повідомити секретаря Громадської ради про участь такого представника члена Ради у засіданні Ради.

8. Для формування нового складу Громадської ради діюча при Держекспортконтролі Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення дії її повноважень утворює ініціативну групу з підготовки відповідних установчих зборів для її формування.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої
Громадської ради (якщо  її  повноваження  не  були  припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Держекспортконтролю.

Якщо при Держекспортконтролі вже утворена Громадська рада і її
повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група
утворюється
Держекспортконтролем не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

 У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної
групи
Держекспортконтроль затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

Персональний склад ініціативної групи Держекспортконтроль оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Держекспортконтроль оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце та порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-       рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими
документами інституту громадянського суспільства, про делегування
для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

-       біографічна довідка делегованого представника інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-       копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій та витяг із Статуту (Положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

-       інформація про отримання інститутом громадянського
суспільства як володільцем бази персональних даних його членів
згоди делегованого ним представника на обробку його персональних
даних;

-       інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

-       відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону
.За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.


 За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства,  на  відповідність  встановленим  цим  Положенням  вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського
суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-       невідповідність  документівподаних  інститутом громадянського суспільствавимогам цього Положення;

-       не  усунення  інститутом  громадянського  суспільства невідповідності поданих документів  вимогам,  встановленим  цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

-       невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогамвстановленим пунктом 6 цього Положення;

-       недостовірність  інформаціїщо  міститься  в  документах, поданих  для участі в установчих зборах;

-       відмова  інституту  громадянського  суспільства  від  участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-       перебування інституту громадянського суспільстваякий делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

 На підставі поданих заяв ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих  зборах,  та  список  представників  інститутів  громадянського суспільстваяким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмовиінформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників,  а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення  установчих зборів, погоджена з Держекспортконтроль, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад Громадської ради. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається голові Держекспортконтролю.

Протокол установчих зборів Громадської ради Держекспортконтроль оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Держекспортконтроль на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

-        систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

-        надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

-       скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

-       неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

-       подання членом Громадської ради відповідної заяви;

-       обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

-       набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

-       смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Держекспортконтроль на підставі протоколу засідання Громадської ради. Держекспортконтроль оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

   Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень
Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана
та чисельність членів Громадської ради становить менше половини
від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Держекспортконтроль вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку,  встановленому  цим  Положенням  для  формування  складу Громадської ради.

Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

-       коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох
кварталів;

-       невиконання  Громадською  радою  без  об’єктивних  причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

-       прийняття відповідного рішення на її засіданні;

-       реорганізації Держекспортконтролю.

Рішення  про  припинення  діяльності  Громадської  ради
оформляється відповідним актом Держекспортконтролю.

   У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав,
передбачених  абзацами  цього  пункту,  Держекспортконтроль  утворює протягом  15  календарних  днів  відповідно  до  вимог  пункту  8   цього Положення  ініціативну  групу  з  підготовки  установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа її членів на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як
одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються з числа її членів шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу Держекспортконтролю.

Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до
обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням
Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не
передбачено її рішенням.

12. Голова Громадської ради:

-        організовує діяльність Громадської ради;

-        організовує підготовку та проведення її засідань, головує під час їх проведення;

-        підписує документи від імені Громадської ради;

-        представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-       може брати участь у засіданнях колегії Держекспортконтролю.

13. За заявою Громадської ради голова Держекспортконтролю може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Держекспортконтролю.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів, голови Громадської ради, керівника Держекспортконтролю.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального її складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу керівник Держекспортконтролю, його заступник або інший уповноважений представник Держекспортконтролю.

За запрошенням Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держекспортконтролем.

Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова та секретар Громадської ради.

Ухвалення рішень шляхом електронних консультацій здійснюється за процедурою, що передбачена Регламентом Громадської ради.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради.

Рішення Держекспортконтролю, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття, доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

На  засіданні  Громадської  ради,  яке  проводиться  за  участю представників Держекспортконтролю   в  I  кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний  план  роботи  Громадської  ради  та   звіт  про  його виконання оприлюднюються  на  офіційному  веб-сайті  Держекспортконтролю  та  в інший прийнятний спосіб.

16. Громадська рада інформує Держекспортконтроль та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держекспортконтроль.

Для координації робіт Держекспортконтролю із взаємодії з громадськістю Голова Держекспортконтролю визначає одного зі своїх заступників та відповідний структурний підрозділ.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Голова Громадської ради _________________ Куцаков О. А.

 


Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80