Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Громадська рада при Держекспортконтролі »  Установчі документи версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради

 від 08.09.2016 р.  № 3

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Державній службі експортного контролю

України

 

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради (далі – Регламент)  при Державній службі експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Держекспортконтролі.

2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Держекспортконтроль  та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду, та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює Голова, який обирається відповідно до порядку та у спосіб, передбачений  Положенням про Громадську раду, та цим Регламентом.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається відповідно до порядку та у спосіб, передбачений  Положенням про Громадську раду, та цим Регламентом.

4. Функціональні повноваження заступника Голови Громадської ради визначаються Головою Громадської ради за погодженням з таким заступником.

 Планування роботи

5.  Робота Громадської ради ведеться за перспективними (річними) планами, які затверджуються Громадською радою.

6.   Формування планів роботи Громадської ради здійснюється Головою Громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем Громадської ради на підставі пропозицій членів Громадської ради та постійних комісій при Громадській раді (у разі їх створення).

Річний план роботи Громадської ради затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Держекспортконтролем  консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7.  Плани роботи Громадської ради передбачають наведені нижче заходи:

чергові засідання Громадської ради;

засідання постійних і тимчасових комісій та експертних груп (у разі їх створення);

проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю;

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

організація заходів у межах проведення  Держекспортконтролем  консультацій з громадськістю;

забезпечення   інформування   Держекспортконтролю ,   громадськості  про діяльність  Громадської  ради;

інші  заходи  в межах  повноважень  Громадської  ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

9. Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради (у разі їх створення) подають Голові Громадської ради свої пропозиції для включення до Плану роботи Громадської ради на рік за три тижні до закінчення поточного року.

10. Річні плани роботи Громадської ради оприлюднюються секретарем Громадської ради на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю та надсилаються ним електронною поштою кожному члену Громадської ради.

 

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів, голови Громадської ради, керівника  Держекспортконтролю.

12. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою Громадської ради, а у разі його відсутності — заступником Голови Громадської ради. З цією метою Голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Держекспортконтролю дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою, або в інший прийнятний спосіб, не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  Держекспортконтролю.

13. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку Головою Громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради, керівника Держекспортконтролю. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про таке скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради доводяться  до  відома  кожного  її члена не
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на
офіційному  веб-сайті
Держекспортконтролю.

14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення Голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є її членами.

Керівник Держекспортконтролю, його заступник або інший уповноважений представник Держекспортконтролю бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів від загального складу.

Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою Громадської ради.

Проект порядку денного формується відповідно до Плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради та членів експертних груп (у разі їх створення).

17. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється у такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту рішення, ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями Громадської ради або експертними групами та подаються Голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до Голови Громадської ради, мають бути доведені секретарем Громадської ради до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання Громадської ради

18.  Головує на засіданні Громадської ради Голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

19. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1)   на першому засіданні Громадської ради головує Голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано Голову Громадської ради нового складу;

2)   перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) Головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.

20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування, на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення Громадської ради підписуються Головою Громадської ради та її секретарем.

21.  Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол.

22.  Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова та секретар Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилання секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну надходження зауважень та пропозицій членів Громадської ради до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовка Головою Громадської ради та розсилання секретарем Громадської ради остаточного варіанта рішення кожному члену Громадської ради;

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення кожний член Громадської ради повинен взяти участь в опитуванні.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій та експертних груп Громадської ради

23.  На першому засіданні нового складу Громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

24.  Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені за її рішенням, у разі необхідності. Експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

25. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені, за їх згодою, представники Держекспортконтролюпредставники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

26.  Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

27.  Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

28. Постійну та/або тимчасову комісію очолює Голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини Громадської ради з Держекспортконтролем

29.  Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Держекспортконтролю.

30.  Громадська рада щороку готує та подає Держекспортконтролю пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

31.  Громадська рада може подавати Держекспортконтролю пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються Головою Громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій Громадської ради.

32.  Голова Громадської ради в обов'язковому порядку інформує Держекспортконтроль  про ухвалені Громадською радою рішення.

33. На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за участю   представників   Держекспортконтроль    в   I   кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

34. Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Держекспортконтролю  та в інший прийнятний спосіб.

 

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності

Держекспортконтролю, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

35. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Держекспортконтролюгромадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

36. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролюгромадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

37. Для проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю, громадської антикорупційної експертизи, проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

38. Результати проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

39.  На офіційному веб-сайті Держекспортконтролю розміщується Положення про Громадську раду, регламент роботи Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради, протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.      В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

40.  Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

41. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному  веб-сайті Держекспортконтролю здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з Головою Громадської ради.

42. Під час взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської ради може висловлювати Голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

В інших випадках члени Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації мають зазначити, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації та роз'яснення їм позиції Громадської ради має керуватися виключно рішеннями Громадської ради. У інших випадках, Голова Громадської ради має зазначити, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково повинна відображати позицію Громадської ради.

 

 

 

Голова Громадської ради           Куцаков О. А.


 


Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80