Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державної служби експортного контролю України від 26.01.2010 № 8

 

Звіт

про повторне відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України від 26.01.2010 № 8 “Про затвердження Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

(наказ зареєстрований у Мін’юсті 18.02.2010 за № 173/17468)

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття наказу Держекспортконтролю України від 26.01.2010 № 8 “Про затвердження Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю” було забезпечення виконання завдань провадження у справах про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю:

виявлення правопорушень, вчинених юридичними особами;

своєчасне, повне та об'єктивне з’ясування обставин кожної справи;

вирішення справ відповідно до чинного законодавства.

До прийняття зазначеного наказу, під час практичного застосування попередніх Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, які були затверджені наказом Держекспортконтролю України від 10.02.2004 № 38 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за № 11/8810, було виявлено ряд проблемних питань, які вказували на недоліки процедур, встановлених цими Правилами.

Врегулювання процедур провадження у справах про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю та приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства потребувало внесення значних змін до зазначених Правил.

У зв’язку  з цим та відповідно до правил підготовки нормативно-правових актів прийнято наказ Держекспортконтролю України від 26.01.2010 № 8 (далі ‑ регуляторний акт), яким затверджено нову редакцію Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - Правила), а наказ Держекспортконтролю України від 10.02.2004 № 38 визнано таким, що втратив чинність.

Регуляторний акт в установленому порядку було погоджено Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено Держекспортконтролем України у травні 2010 року.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Вересень 2011 року.

 

Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

Результати відстеження результативності регуляторного акта одержані за допомогою статистичного методу одержання інформації.

Крім того, було проаналізовано практичне застосування визначених в Правилах термінології і процедур на відповідність вимогам чинного законодавства.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта визначена шляхом:

порівняння даних, отриманих під час відстеження з даними, отриманими під час базового відстеження результативності регуляторного акта;

аналізу відповідності застосування положень Правил вимогам чинного законодавства:

Господарського кодексу України;

Митного кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства України;

Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”;

Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;

Закону України “Про виконавче провадження”;

інших актів.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісними показниками результативності регуляторного акта, як і при базовому відстеженні результативності цього акта, взято кількість складених за відповідний період приписів щодо усунення передумов правопорушень та винесених постанов про накладання штрафів і про закриття проваджень у справах.

 

 

Значення кількісних показників результативності

Показник

Значення показника за відповідний період

26.05.2010 – 28.09.2011

(з дня закінчення виконання заходів з базового відстеження результативності до дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності)

Аналогічні періоди 2010 та 2011 року

 

05.03.2010 – 26.05.2010

(з дня набрання чинності регуляторним актом до дня закінчення виконання заходів з базового відстеження)

05.03.2011 – 26.05.2011

(за аналогічний період 2011 року)

 

Кількість складених приписів щодо усунення передумов правопорушень

підстав для складання приписів не було

підстав для складання приписів не було

підстав для складання приписів не було

Кількість винесених постанов про накладання штрафів

41

4

6

Кількість винесених постанов про закриття проваджень у справах

5

2

1

 

Якісними показниками результативності регуляторного акта є:

1) нормативно-правове забезпечення виконання визначених завдань провадження у справах про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю:

виявлення правопорушень, вчинених юридичними особами;

своєчасне, повне та об'єктивне з’ясування обставин кожної справи;

вирішення справ відповідно до чинного законодавства;

2) відповідність термінології та процедур, встановлених Правилами, вимогам чинного законодавства.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Виходячи із значень кількісних показників результативності регуляторного акта видно, що під час відстеження не можливо було визначити результативність передбачених регуляторним актом приписів щодо усунення передумов правопорушень, оскільки з дня набрання чинності регуляторним актом до дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження його результативності підстав для складання таких приписів не було.

Постанови про накладання штрафів та про закриття проваджень у справах винесені відповідно до законодавства та за встановленими формами.

У зв’язку з недоліками стосовно відсутності деяких реквізитів, які були виявлені у формах постанов та інших документів, що складаються Держекспортконтролем України під час розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, було прийнято накази Держекспортконтролю України від 27.05.2010 № 48 та від 14.10.2010 № 82, якими внесено відповідні зміни у додатки до Правил.

Відповідно до роз'яснень Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 19.05.2010 № 6262 та від 12.10.2010 № 12869, отриманих на запит Держекспортконтролю України, зазначені накази не є регуляторними актами і не підлягали погодженню Держкомпідприємництвом України.

 

За результатами аналізу якісних показників результативності регуляторного акта можливо розмежувати переваги і недоліки положень Правил.

Якісний показник

Переваги положень Правил

Недоліки положень Правил

Виявлення правопорушень, вчинених юридичними особами

Правилами передбачені процедури, що визначають порядок дій під час виявлення ознак можливих порушень законодавства в галузі державного експортного контролю, а також дій після встановлення фактів правопорушень.

Відсутність в Правилах переліку можливих джерел інформації про правопорушення.

Своєчасне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи

Відповідно до Правил керівник, який приймає рішення про накладання штрафів (Голова Держекспортконтролю України, його перший заступник чи заступник), зобов'язаний при розгляді справ вжити усіх передбачених законодавством заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи.

 

Главою 8 Правил передбачено процедуру перегляду постанови про накладення на юридичну особу штрафу у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Не виявлено.

Вирішення справ відповідно до чинно законодавства

Крім загальних положень проваджень у справах, Правилами детально визначені процедури порушення справ, підготовки справ до розгляду та їх розгляд, винесення постанов за справами, оскарження постанов та їх перегляд, а також виконання постанов про накладання штрафів.

Відсутність окремо визначеного переліку підстав для скасування чи зміни постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного.

 

 

Відповідність вимогам чинного законодавства:

 

термінології

 

 

процедур

 

 

 

 

Термінологія відповідає чинному законодавству.

 

Процедури в цілому не суперечать вимогам чинного законодавства.

 

 

 

 

Не виявлено

 

 

Відсутність в Правилах визначення дій Держекспортконтролю України у разі  відмови керівника (уповноважений представник) юридичної особи від підписання або отримання протоколу про вчинення правопорушення.

 

Необхідність приведення глави 9 “Штрафи” Правил у відповідність до частини другої статті 25 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” в частині, що стосується отримання Держекспортконтролем України висновку Служби безпеки України відносно того чи завдано у результаті правопорушення шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) та чи порушено міжнародні зобов’язання держави.

 

Висновок за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта: положення Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затверджених наказом Держекспортконтролю України від 26.01.2010 № 8, потребують внесення змін в частинах, що стосуються детальнішого визначення деяких процедур проваджень у справах про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, а також приведення глави 9 “Штрафи” Правил у відповідність до частини другої статті 25 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

Станом на 28.09.2011 відповідні зміни до Правил підготовлені Держекспортконтролем України.

Однак, у зв’язку з відсутністю у Держекспортконтролю України, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України, права видавати нормативно-правові акти, проект нової редакції Правил, доопрацьованих з урахуванням результатів повторного відстеження результативності регуляторного акта, буде подано в установленому порядку для затвердження відповідним наказом Мінекономрозвитку України.

 

 

Т.в.о. Голови

Держекспортконтролю України                                  С.М. ХИМЧЕНКО

 

28.09.2011

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки