Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку

Звіт

про базове відстеження результативності

наказу Державної служби експортного контролю України від 04.04.2008 № 35 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 15.03.2006 № 82 (із змінами)”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.04.2008 за № 348/15039

 

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Державна служба експортного контролю України

 

Цілі прийняття акта:

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей:

1) підвищення якості недержавної експертизи.

Призначення уповноваженими юридичними особами для здійснення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю експертів, кваліфікаційні та професійні рівні яких відповідають необхідним для здійснення експертизи конкретних категорій товарів, які є об’єктами недержавної експертизи (експерти повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, мати вищу освіту, відповідну кваліфікацію та спеціальність за дипломом і професійні знання з питань, що досліджуються, а також виконувати посадові обов'язки, пов'язані з провадженням діяльності з відповідними категоріями товарів). Така умова необхідна задля уникнення здійснення неякісної експертизи та як результат надання за її результатами некваліфікованих висновків, які можуть бути передумовою здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності правопорушень у галузі державного експортного контролю;

2) вдосконалення процедури здійснення контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи.

Отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб звітів, які відображатимуть повну інформацію про проведену ними роботу в рамках наявних у них повноважень на право здійснення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, а також зменшення документообігу у процесі звітування та як результат – зниження затрат часу уповноваженими юридичними особами при звітуванні та співробітників Держекспортконтролю при перевірці отриманих звітів.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Враховуючи необхідність визначення на практиці доцільності та ефективності дії положень регуляторного акта, заходи з відстеження його результативності (консультації з уповноваженими на проведення недержавної експертизи юридичними особами, відстеження зміни якості висновків з недержавної експертизи, як результат дотримання зазначеними юридичними особами вимог регуляторного акта) здійснювалися Держекспортконтролем тривалий час (травень – жовтень 2008 року).

 

Тип відстеження

Базове відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

З метою визначення ступеню результативності внесених до Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю змін, Держекспортконтролем проведено консультації з Громадською радою з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю, яка діє при Держекспортконтролі. Громадською радою надіслано, виданий Держекспортконтролем наказ від 04.04.2008 № 35 на адресу юридичних осіб, на яких безпосередньо поширюється дія зазначеного наказу. Відповідним уповноваженим юридичним особам було запропоновано опрацювати регуляторний акт і висловити свою думку стосовно його доцільності і своєчасності видання.

Відповіді, отримані від уповноважених юридичних осіб (найбільшими з яких є: Державне виробничо-технічне підприємство „Граніт”, Торгово-промислова палата Миколаївської області, Одеська регіональна торгово-промислова палата та Іллічівське підприємство Одеської регіональної торгово-промислової палати) узагальнені Громадською радою та опрацьовані Держекспортконтролем. На думку зазначених юридичних осіб, положення регуляторного акта не призведуть до небажаних негативних наслідків для уповноважених юридичних осіб та вітчизняних суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності акта направлено на виявлення можливих негативних наслідків та аналіз імовірності настання передбачених позитивних наслідків дії акта.

Введенням в дію регуляторного акта передбачено:

1) встановлення вимог (стосовно кваліфікації та професійного рівня) до експертів юридичних осіб, уповноважених на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;

2) зміна строків звітування юридичними особами за використання ними повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю. Регуляторним актом встановлено вимогу стосовно подання юридичними особами до Держекспортконтролю виключно щорічних звітів та визначено інформацію, яка повинна бути зазначена у таких звітах, а також передбачено здійснення Держекспортконтролем протягом року вибіркових перевірок діяльності уповноважених юридичних осіб. Така умова не повинна призвести до зниження рівня контролю за використанням юридичними особами наявних у них повноважень.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності,  на досягнення яких направлена дія акта, є:

1. Якість експертизи – загальний показник, який показує результат здійснення недержавної експертизи (надання кваліфікованих висновків у разі недопущення експертами уповноважених юридичних осіб помилок при здійсненні експертизи).

2. Рівень документозавантаження – показник, який показує витрати часу у процесі періодичного звітування юридичних осіб (при підготовци і поданні звітної інформації) і співробітників Держекспортконтролю (у процесі перевірки звітної інформації).

3. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – показник, що показує рівень ефективності контролю за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи, тобто отримання Держекспортконтролем від уповноважених юридичних осіб достатнього обсягу інформації для здійснення якісного контролю.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результат дотримання уповноваженими юридичними особами вимог наказу Держекспортконтролю від 04.04.2008 № 35 (за визначеними показниками результативності):

1. Якість експертизи – підвищиться, як результат уникнення помилок і неточностей при відокремленні від об’єктів, наданих суб’єктами для експертизи, таких, які належать до товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

2. Рівень документозавантаження – знизиться на 80% за рахунок зменшення обсягу періодичного звітування у 5 разів. Уповноважена юридична особа повинна подавати до Держекспортконтролю лише річний звіт про використання нею повноважень замість чотирьох щоквартальних і щорічного звіту, як це передбачалося до видання зазначеного вище наказу. Як наслідок зазначеного, час, який витрачатимуть уповноважені юридичні особи при підготовці звітів і співробітники Держекспортконтролю при їх перевірці буде меншим.

              3. Ефективність контролю за проведенням недержавної експертизи – має підвищитися, як результат зниження документозавантаження співробітників Держекспортконтролю при перевірці поданих юридичними особами звітів (у результаті зменшення кількості звітів з’являється більше часу на більш ретельне опрацювання кожного з них). Щорічні звіти відображатимуть весь обсяг проведеної роботи відповідними уповноваженими юридичними особами.

   Протягом року контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи – вибірковий. Вибіркові перевірки здійснюватимуться Держекспортконтролем шляхом отримання від уповноважених юридичних осіб засвідчених копій наданих ними висновків з проведення експертизи, а також, у разі необхідності, технічної та іншої документації, що використовувалась такими особами під час здійснення експертизи.

 

Таким чином, на ряду із досягненням більш високого рівня якості недержавної експертизи, через встановлення більш конкретизованих вимог до експертів уповноважених юридичних осіб, дією регуляторного акта досягатиметься такий контроль за використанням юридичними особами повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, при якому процедура подання і перевірки звітів спрощується, але дає змогу отримувати Держекспортконтролем повну інформацію про діяльність уповноважених юридичних осіб протягом року.

 

 

 

 Голова Держекспортконтролю                                                   Ю.А. Петроченко

 

___  ____________ 2008 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки